Echte Communicatie

Voor meer verbinding

Dialoog

We zijn gewend aan bepaalde manieren van gesprekken voeren. Wat gemakkelijk gebeurt, vaak zonder dat mensen er erg in hebben, is dat iemand onderbroken wordt, haar zin door een ander afgemaakt wordt, er gelijk een vraag gesteld wordt, iemand de slimste probeert te zijn en zo kunnen we nog meer voorbeelden geven.

Een andere manier van een gesprek voeren is de Dialoog.

In een dialoog zijn de diverse deelnemers aan het gesprek gelijkwaardig. Open spreken en open luisteren staan centraal.

Iedere deelnemer aan het gesprek kan tot zijn recht komen en inbreng hebben.

Effecten van een dialogisch gesprek zijn bijvoorbeeld dat mensen zich gezien en gehoord voelen, ze inzicht krijgen in wat er echt van binnen in hen leeft, ze hun situatie vanuit een ander gezichtspunt bekijken, geïnspireerd raken en beter in verbinding komen met zichzelf en anderen.

Een sterk gevoel van verbondenheid met elkaar kan ontstaan, evenals een grote mate van co-creativiteit.

Een dialoog kan georganiseerd worden op aanvraag. De vorm en inhoud van de dialoog kan dan afgestemd worden op uw specifieke situatie.

Echte Communicatie organiseert tevens dialoogactiviteiten die voor iedere belangstellende toegankelijk zijn, zoals dialooglunches en dialoogseries.

In de agenda vindt u meer informatie.