Echte Communicatie

Voor meer verbinding

Herstel dialoog


In een situatie waarin mensen zich benadeeld of gekrenkt voelen door een gebeurtenis kan de communicatie verstoord of verbroken zijn. Dit heeft niet alleen invloed op de direct betrokkenen, maar ook op de mensen erom heen.

Voorbeelden zijn: familieruzie’s, conflicten op het werk, verstoorde relaties in een straat of buurt tussen verschillende groeperingen, pesten op school. In een dergelijke situatie kan een hersteldialoog uitkomst bieden.

In principe kan ieder die zich geraakt voelt door wat er gebeurt is aan de hersteldialoog deel nemen: het is een groepsgesprek.

Een hersteldialoog is niet gericht op het vinden van een ‘schuldige’. Het is gericht op het herstellen van de relaties en het maken van een plan waardoor ieders leven verrijkt wordt. 

Voorafgaand aan de hersteldialoog worden de deelnemers geïnformeerd over doel en werkwijze en worden ze gevraagd om deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst waar de hersteldialoog plaats vindt, kan ieder zijn gevoelens omtrent hetgeen er gebeurt is uiten. Ook kan men elkaar laten weten waarom men deed wat men deed. Door elkaar te vertellen wat er bij ieder leeft en door hier echt naar te luisteren ontstaat er begrip en ruimte voor elkaar.

Ten slotte wordt er een plan gemaakt met afspraken hoe men verder gaat na de hersteldialoog.

Ook wordt er een afspraak gemaakt voor een latere bijeenkomst om te kijken of de afspraken zijn nagekomen en of deze afspraken werken.

Resultaten van een hersteldialoog kunnen zijn dat mensen zich gezien en gehoord voelen, pijnlijke gevoelens geuit zijn, mensen zich opgelucht voelen, er een plan komt waar iedereen wat aan heeft en relaties hersteld en verbeterd worden.

Een hersteldialoog wordt georganiseerd op aanvraag.

‘De hersteldialoog bleek voor mij een prettige en effectieve methode om een conflict in mijn vriendenkring te verhelderen en op te lossen. Het contact vooraf en de begeleiding daarna, waarin alle betrokkenen konden zeggen wat het met hen gedaan had en hoe ze er nu in stonden was fijn. Monique Toonen is een warme persoonlijkheid en kan goed luisteren zonder te oordelen.’ (deelneemster aan een hersteldialoog)